อ.ส.พ. เปิดรับสมัครอบรม อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 12 และอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 8

27 September 2564

" องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 12 และอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยวิจัยและปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รายละเอียดดังนี้ 1. การอบรมอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 12 เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยา หรือด้านพฤกษศาสตร์ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านพฤกษศาสตร์ จำนวน 30 คน ร่วมเข้าอบรมระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 (รับสมัครจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562) 2. การอบรมอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 8 เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐานทางอนุกรมวิธานพืช หรือผู้ที่เคยผ่านการอบรมอนุกรมวิธานพืช หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกพืชโดยตรง จำนวน 30 คน ร่วมเข้าอบรมระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 (รับสมัครจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนและรายละเอียดการอบรมตามลิงค์ด้านล่าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนเผยแพร่ความรู้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 09 3130 0671 อีเมล qsbgeducation@hotmail.com (ไม่รับสมัครทางเว็บไซด์ www.qsbg.or.th\/training และองค์การฯ ไม่มีบริการที่พักให้แก่ผู้เข้าอบรม) "