อ.ส.พ. ร่วมกิจกรรมรณรงค์โครงการปิดเทอมนี้..สนุกคิด..สนุกเรียนรู้

23 September 2564

"วันที่ 1 มีนาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์โครงการปิดเทอมนี้..สนุกคิด..สนุกเรียนรู้..สู่อนาคต ณ บริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็น 1 ใน 9 หน่วยงานหลักที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้กิจกรรมสวนสวยแห่งการเรียนรู้ คู่ความเพลิดเพลิน ณ สวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้เข้าชมนิทรรศการแหล่งเรียนรู้และการสาธิตการนำกล้วยไม้ออกจากขวด เพื่อนำไปปลูกเพิ่มปริมาณสายพันธุ์กลับคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่เยาวชน รวมทั้งการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีนางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอแหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมสำหรับให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชไทย"