อ.ส.พ. จัดกิจกรรมเนื่องใน วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

23 September 2564

"เมื่อที่ 3 มีนาคม 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดกิจกรรม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านพืชและสัตว์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 และโรงเรียนชลประทานผาแตก จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 135 คน ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นักวิชาการจาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และศูนย์ธรรมชาติศึกษาและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ตรงกับวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่ก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตส เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตส 178 ประเทศ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ"