อ.ส.พ. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 9

27 September 2564

"องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีพื้นฐานทางด้านชีววิทยา และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกพืชโดยตรง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 9 เพื่อรับความรู้ด้านอนุกรมวิธานพืช และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือทำการศึกษา วิจัยในระดับต้น ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด หรือดูเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.qsbg.org\/Training โดยคลิก “หลักสูตร (Programs)” จากนั้นเลือก “อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น (Principle of Plant Taxonomy)” สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่ความรู้ ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี โทรศัพท์ 0-5384-1234 ต่อ 4204 หรือ 09-3130-0671 อีเมล์ qsbgeducation@hotmail.com (รับสมัครทางเว็บไซด์ www.qsbg.org\/Training เท่านั้น หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รับสมัครจนถึงวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559)"