อ.ส.พ. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 5

23 September 2564

" องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีพื้นฐานทางด้านชีววิทยา และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกพืชโดยตรง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 5 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการระบุชนิดพืชเกิดประโยชน์ และแนวทางการต่อยอดความรู้ด้านพืช ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหรือดูเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.qsbg.org\/Training โดยคลิก “หลักสูตร (Programs)” จากนั้นเลือก “อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (Plant Identification)” สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่ความรู้ ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี โทรศัพท์ 0-5384-1234 ต่อ 4204 หรือ 09-3130-0671 อีเมล์ qsbgeducation@hotmail.com (รับสมัครทางเว็บไซด์ www.qsbg.org\/Training เท่านั้น หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง รับสมัครจนถึงวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559)"