Newsคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร อ.ส.พ.

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นางจิราพร คูสุวรรณ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รศ.ดร.ธนิต ธงทอง นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ นายสิรินทร์ แก้วละเอียด นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร และนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของ อ.ส.พ. พร้อมมอบนโนบายในการดำเนินงานและประชุมคณะผู้บริหาร อ.ส.พ. ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่"