ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2559

23 September 2564

" เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายสิรินทร์ แก้วละเอียด ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย นายธนิต ธงทอง นายอภิชาต รัตนราศรี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ และคณะผู้บริหาร อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1\/2559 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่"