เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

23 September 2564

"วันที่ 30 ตุลาคม 2559 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมชมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ และกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ \r\n"