ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 10/2559

23 September 2564

" วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ครั้งที่ 10\/2559 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผศ.ดร.วีระพงษ์ มาลัย นายวิสูตร บัวชุม นายภราดร หอมแย้ม นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นางสาวรุจีวัลย์ ศิริวรรณ นางอรวรรณ ไชยพรหม และนางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ "