องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ “วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ”

23 September 2564

"  วันที่ 3 ธันวาคม 2559 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ “วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ” ณ ลานสน ภายใน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง คือ นายเลี่ยม บุตรจันทา จ.ฉะเชิงเทรา และนายพัฒน์ อภัยมูล จ.เชียงใหม่ ร่วมเสวนา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน 600 คน “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ "