ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559

27 September 2564

" เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 10\/2559 โดยมีคณะกรรมการองค์การฯ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน พลตรี ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รศ.ดร.ธนิต ธงทอง นายสิรินทร์ แก้วละเอียด นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ และ นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "