ผลิตภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัยจากพืชสกุลมหาหงส์ (Butterfly Lily)

23 September 2564

"   ประเทศไทยมีความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงข่ามากที่สุดในโลก โดยพบพืชในวงศ์นี้ 24 สกุล จาก 48 สกุล ประมาณ 300 ชนิด จาก 1,400 ชนิด และมหาหงส์ ซึ่งจัดเป็นพืชสกุลหนึ่งที่พบในประเทศไทยประมาณ 23 ชนิด ส่วนใหญ่มีดอกที่ให้กลิ่นหอมหวาน มีการนำมาใช้บูชาพระ ประดับผม และใช้เป็นไม้ประดับ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รวบรวมพันธุ์ของมหาหงส์ชนิดต่างๆ ไว้ และได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของกลิ่นดอกมหาหงส์ชนิดต่างๆ พบว่า มีสารที่ช่วยคลายเครียด ช่วยให้นอนหลับสนิท จึงได้ตัดเลือกพืชสกุลมหาหงส์ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ มหาหงส์เหลือง ตาเหินภู และตาเหินหลวง มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แต่งกลิ่นมหาหงส์ ซึ่งเป็นการบูรณาการต่อยอดงานวิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.บังอร เกียรติธนากร บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด และอาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของประเทศไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบันสินค้าที่ได้ผลิตและจำหน่ายภายใต้ Golden Gardenia Brand ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ และได้มีการทดสอบความพึงพอใจผู้บริโภคก่อนผลิตเพื่อจำหน่ายแล้ว ได้แก่ 1.น้ำหอมกลิ่น Elegance บรรจุในขวด 2 แบบ ขนาด 30 mL และ 50 mL (จดแจ้งเครื่องสำอางแล้ว) 2.น้ำหอมกลิ่น Serenity บรรจุในขวด 2 แบบ ขนาด 30 mL และ 50 mL (จดแจ้งเครื่องสำอางแล้ว) 3.น้ำหอมกระจายกลิ่น Elegance บรรจุในขวดขนาด 50 mL พร้อมดอกไม้กระจายกลิ่น (ตามกฎหมายไม่ต้องจดแจ้ง เนื่องจากไม่สัมผัสผิวกาย) 4.น้ำหอมกระจายกลิ่น Serenity บรรจุในขวดขนาด 50 mL พร้อมดอกไม้กระจายกลิ่น (ตามกฎหมายไม่ต้องจดแจ้ง เนื่องจากไม่สัมผัสผิวกาย) 5.ชาเขียวอู่หลงแต่งกลิ่นมหาหงส์ กล่องละ 20 ซอง (จดแจ้ง อย. แล้ว) ข้อมูลโดย นางรัชชุพร สุขสถาน ผู้จัดการห้องปฏิบัติการพฤกษเคมี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ "