อ.ส.พ.ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นในร่างข้อบังคับ อ.ส.พ.

23 September 2564

"วันที่ 16 มกราคม 2560 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย นายวราวุฒิ โปษกานนท์ ร.ต.ท.หญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส และนางสาวสุภาภรณ์ โรจนสุนันท์ อนุกรรมการ ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นในร่างข้อบังคับ อ.ส.พ. ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ.2560 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "